Νέα του συλλόγου

Πως αντιμετωπίζονται οι τραυματικές βλάβες δοντιών;

Η αντιμετώπιση είναι συνάρτηση του είδους και της βαρύτητας της βλάβης, του χρόνου καθυστέρησης μέχρι την αντιμετώπιση, της ηλικίας του ασθενούς και ειδικότερα του σταδίου διάπλασης του δοντιού επί νεαρών ατόμων. Η αντιμετώπιση εκτείνεται σε ένα ευρύ θεραπευτικό φάσμα και περιλαμβάνει:

  • Απλή παρακολούθηση του περιστατικού με επανεξετάσεις σε προκαθοριζόμενα χρονικά διαστήματα με ακτινογραφικό και κλινικό έλεγχο, που αποσκοπούν κύρια στην τυχόν μεταβολή χρώματος της μύλης του δοντιού, τον έλεγχο ζωτικότητας του πολφού και τον έλεγχο ενασβεστιώσεων ή απορροφήσεων
  • Πολφοτομή, προκειμένου να παρασχεθεί χρόνος για την ολοκλήρωση της διάπλασης της ρίζας
  • Θεραπεία δοντιού με αδιάπλαστο ακρορρίζιο με κλασικές ή σύγχρονες μεθόδους (χρήση ΜΤΑ, αναγέννηση του πολφικού ιστού)
  • Ορθοδοντική ή χειρουργική ανατολή ενσφηνωμένου δοντιού
  • Αναφύτευση δοντιού
  • Επιλεγμένο ανά περίπτωση είδος ακινητοποίησης
  • Προκαθορισμένες επανεξετάσεις