Νέα του συλλόγου

Πώς μπορεί να εκδηλωθεί ο τραυματισμός του δοντιού;

Άμεσες εκδηλώσεις τραυματισμού του δοντιού

 • Ρωγμές
 • Κατάγματα μύλης με εμπλοκή ή όχι του πολφού
 • Οριζόντια ή λοξά κατάγματα ρίζας, σε ένα ή περισσότερα επίπεδα
 • Επιμήκη κατάγματα.
 • Χαλάρωση των ινών που συγκρατούν το δόντι, χαρακτηριζόμενη και ως διάσειση του δοντιού.
 • Πλάγια μετατόπιση του δοντιού μέσα στο φατνίο
 • Μερική ή πλήρης εκγόμφωση
 • Εμβύθιση του δοντιού μέσα και πέραν του φατνίου του.

Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν επίσης και συνδυασμοί των ανωτέρω.

Μακροπρόθεσμες εκδηλώσεις τραυματισμού του δοντιού

 • Νέκρωση του πολφού
 • Εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση της ρίζας
 • Πλήρης ενασβεστίωση της πολφικής κοιλότητας και του ριζικού σωλήνα

Λοξό κάταγμα μύλης


Κάταγμα μύλης με αποκάλυψη πολφού


Βαθιά κατάγματα μύλης


Ενασβεστίωση ριζικού σωλήνα με οριζόντιο κάταγμα ρίζας


Πλήρης εκγόμφωση δοντιού


Απορρόφηση ρίζας μετά από πλήρη εκγόμφωση δοντιού


Οριζόντια κατάγματα ρίζας