Τραύματα δοντιών

Λοξό κάταγμα μύλης
Κάταγμα μύλης με αποκάλυψη πολφού
Βαθιά κατάγματα μύλης
Ενασβεστίωση ριζικού σωλήνα με οριζόντιο κάταγμα ρίζας
Πλήρης εκγόμφωση δοντιού
Απορρόφηση ρίζας μετά από πλήρη εκγόμφωση δοντιού
Οριζόντια κατάγματα ρίζας