Καταστατικό

Παρακάτω ακολουθούν δύο από τα άρθρα του καταστατικού που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νέα μέλη μας.

ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγου είναι:

1.       Η προβολή και καταξίωση της ειδικότητας της Ενδοδοντολογίας στο κοινωνικό σύνολο με κάθε διαθέσιμο νόμιμο και αποδεκτό μέσο.

2.       Η έρευνα, μελέτη, προβολή και επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων των Ενδοδοντολόγων της Ελλάδος.

3.       Η διενέργεια όλων των απαραίτητων εκείνων ενεργειών για την αναγνώριση της Ενδοδοντολογίας ως κλινικής ειδικότητας της Οδοντιατρικής από το Ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.       Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η προώθηση της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της φιλίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.

5.       Η επαγγελματική επικοινωνία, ενημέρωση και αρωγή μεταξύ των μελών του Συλλόγου σχετικά με θέματα και προβλήματα του κλάδου που αφορούν την αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας.

6.       Η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους ως Ενδοδοντολόγων, καθώς και η προάσπιση και περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.

7.       Η συνεργασία και εκπροσώπηση του συλλόγου σε άλλες ομοειδείς εταιρείες και συλλόγους στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

8.       Η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων επιστημονικού ενδιαφέροντος, σχετικού με την επιστήμη της Ενδοδοντολογίας που κατατείνουν στην επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των μελών του, αλλά και στην ανάδειξη της επιστημονικής σπουδαιότητας της Ενδοδοντολογίας.

9.       Η καλλιέργεια των αρχών δεοντολογίας που αφορούν στην άσκηση του λειτουργήματος του ενδοδοντολόγου.

 

Άρθρο 7

Τακτικά Μέλη

(Τυπικά Προαπαιτούμενα)

1.- Τακτικά μέλη είναι κατ’ αρχάς τα άτομα που είχαν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το Σύλλογο και υπέγραψαν το ιδρυτικό Καταστατικό και τα οποία διαθέτουν τα τυπικά προαπαιτούμενα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο του Καταστατικού. Νέα τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν υπό την προβλεπόμενη διαδικασία του Καταστατικού.

2.- Η διαδικασία εκλογής ενός νέου τακτικού μέλους ενεργοποιείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Δ.Σ.

3.- Τακτικό μέλος γίνεται κάθε οδοντίατρος, κάτοικος της Ελλάδας, εγγεγραμμένος στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος πληροί τα κάτωθι:

α.- Είναι κάτοχος πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.

β.- Έχει ολοκληρωμένες σπουδές σε προγράμματα τριετούς φοίτησης μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στην Ενδοδοντολογία από τις οδοντιατρικές σχολές της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης ή από τα προγενέστερα προγράμματα διετούς φοίτησης ειδίκευσης στη βιολογία του στόματος με παράλληλη τριετή κλινική εξειδίκευση στην Ενδοδοντολογία.

γ.- Όσον αφορά στους πτυχιούχους ή απόφοιτους του εξωτερικού πρέπει να είναι απόφοιτοι μετεκπαιδευτικού προγράμματος στην Ενδοδοντολογία, τουλάχιστον διετούς διάρκειας. Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι το επίσημα εγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο εκπληρώνει και πιστοποιεί τις προϋποθέσεις χορήγησης του τίτλου ειδικού Ενδοδοντολόγου εις την χώρα προέλευσης δια τους πολίτες αυτής της χώρας.

δ.- Ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία σε ιδιωτικό ιατρείο ή δημόσιο νοσοκομείο ή Ίδρυμα. Η αποκλειστική άσκηση της Ενδοδοντολογίας πρέπει να έχει αναγγελθεί, να είναι δημόσια τεκμηριωμένη, και να πιστοποιείται με έγγραφη δήλωσή του μαζί με την αίτηση αποδοχής του ως τακτικό μέλος.

ε.- Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει και κάθε Έλληνας οδοντίατρος, ο οποίος διδάσκει το μάθημα της Ενδοδοντολογίας ως μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και ασκεί αποκλειστικά την Ενδοδοντολογία όπως καθορίζεται στην § 3δ του άρθρου 7.

4.- Γίνεται ρητή μνεία ότι ο υποψήφιος για τακτικό μέλος του Συλλόγου πρέπει εκτός των παραπάνω τυπικών προσόντων να είναι άτομο με διάθεση για προσφορά των υπηρεσιών του στην προαγωγή της Ενδοδοντολογίας και να παρέχει τα εχέγγυα ότι η ενεργός ανάμιξή του στις υποθέσεις του Συλλόγου θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Δείτε το πλήρες Καταστατικό Συλλόγου Ελλήνων Ενδοδοντολόγων